Nye lotteri-millioner til WWF og SOS-barnebyer

I dag mottok WWF, Verdens naturfond, og SOS-barnebyer over 10 nye millioner hver fra Postkodelotteriet. Dermed har norske loddkjøpere bidratt med nærmere 42 millioner til organisasjonene siden oppstarten av lotteriet i 2018.

Vinnerambassadørene Tom Stiansen og Jorun Stiansen var til stede på Eidsvolls plass foran Stortinget da lotterioverskuddet for første halvår skulle deles ut til SOS-barnebyer og WWF Verdens naturfond. Tage Pettersen (H), fra Stortingets Familie- og kulturkomité, var også på plass for å overvære utdelingen.

– Vi er svært glade for å motta nok et betydelig bidrag takket være loddkjøpere. Med disse midlene kan vi støtte familier gjennom kriser og sørge for barn ikke blir alene. Hvert barn i god omsorg er en investering for framtiden, sier Sissel Aarak, fungerende generalsekretær i SOS-barnebyer.

Kollegaen i WWF, generalsekretær Karoline Andaur, fortsetter:

– Dette bidraget gir oss muskler til å fortsette innsatsen for verdens natur og dyreliv, som er i ferd med å forsvinne i et rasende tempo. Dette er viktige midler som vi er veldig takknemlige for.

42 millioner kroner på to år

Dagens sjekk var den fjerde fra Postkodelotteriet siden Postkodelotteriet startet opp i Norge. I takt med at loddkjøperne blir stadig fler, har også bidragene til organisasjonene økt. Sjekkene pålydende 10 063 384 kroner er den største utbetalingen til organisasjonene hittil. Til sammen har organisasjonene mottatt totalt 41 964 982 kroner siden oppstarten.

Ambassadørene Tom Stiansen og Jorun Stiansen er også godt fornøyd med bidraget fra Postkodelotteriets deltagere.

– Mange av vinnerne vi prater med forteller at de skaffet lodd nettopp for å støtte de gode formålene. Det er moro å se at dette engasjementet gir effekt, og at beløpene til SOS og WWF fortsetter å øke.

Jorun Stiansen fortsetter:

– Dette er mildt sagt en takknemlig oppgave. Vi får møte fine vinnere fra hele Norge hver måned, og det er utrolig å se hva loddkjøperne har bidratt med i løpet av så kort tid.

Ønsker å støtte flere organisasjoner

Siden 2017 har fem nye lotterier tillatelse fra Lotteritilsynet til å operere i Norge, med forutsetningen om at humanitære organisasjoner skal motta minst 50 prosent av overskuddet etter fradrag for gevinster. Postkodelotteriet driver lotteri i Norge med WWF og SOS-barnebyers lisens. De nye lotteriene omfattes også av et årlig omsetningstak på 300 millioner kroner.

Kommunikasjonssjef i Norsk Postkodelotteri, Roger Magnergård forteller at Postkodelotteriet allerede er på god vei mot taket, samtidig som de ønsker å støtte enda flere organisasjoner. Han mener at en sammenslåing av lisenser kan være en interessant mulighet.

  • For selv om det er utfordrende å være ny i det norske lotteri-landskapet, er vi en av få operatører som har klart å etablere oss. Med et overskudd på 42 millioner kroner på bare to år, er vi sikre på at også andre lisenshavere vil være tjent med å ha oss med på laget.

Magnergård bruker det svenske søsterlotteriet som et eksempel på Postkodelotteriets effektivitet:

– I år delte Svenska Postkodlotteriet ut en milliard kroner fordelt på 57 ideelle organisasjoner, og det er klart vi har en drøm om å dele ut tilsvarende summer i Norge. Dette skulle være mulig å få til, men ikke under lisensen vi har i dag. Vi håper derfor at Kulturdepartementet vil åpne for å la oss å støtte enda flere, sier Magnergård.

Svenska Postkodlotteriet har solgt lodd i Sverige siden 2005 og har rundt en million månedlige deltagere i 2020.

Verdens nest største private giver

Postkodelotteriet er en ideell organisasjon som ble startet i Nederland i 1989, og som i dag er verdens nest største private giver til veldedige organisasjoner. I tillegg til i Norge, finnes lotteriet i Nederland, Storbritannia, Tyskland og Sverige. Totalt har Postkodelotteriene gitt over 100 milliarder kroner til ideelle organisasjoner som gjør en forskjell i Norge og i resten av verden.

Felles for lotteriene er visjonen om at verden blir et bedre sted med sterke ideelle organisasjoner. Samtidig er Postkodelotteriet en morsom metode for å samle inn penger til det viktige arbeidet som organisasjonene utfører.

Kontakt:

Kommunikationsrådgiver Audun Bringsvor + 47 900 71 826


 

New lottery millions for WWF and SOS Children's Villages

Today received WWF and SOS Children's Villages over 10 new million each from the Postcode Lottery. Thus, Norwegian lottery buyers have contributed the next 42 million to the organization since the start of the lottery in 2018.

The winning ambassadors Tom Stiansen and Jorun Stiansen were present at Eidsvoll's square in front of the Storting when the lottery profits for the first half of the year were to be distributed to SOS Children's Villages and the WWF World Wide Fund for Nature. Tage Pettersen (H), from the Storting's Family and Culture Committee, was also present to attend the award ceremony.

- We are very pleased to receive another strong contribution from the lottery buyers. With these funds, we can create safe homes for even more children in difficult times, says Sissel Aarak, acting general secretary of SOS Children's Villages.

The colleague in WWF, Secretary General Karoline Andaur, continues:

- This contribution gives us muscle to continue efforts for the world's nature and wildlife, which I have finished leaving at a furious pace. These are important funds for which we are very grateful.

NOK 42 million for this year

Today's check was the fourth from the Postcode Lottery since the Postcode Lottery started up in Norway in the late autumn of 2018. I keep up with the increasing number of ticket buyers, I also contribute to the organization. The checks with a nominal value of NOK 10,063,384 are the largest payment to the organizations to date. In total, the organization has received a total of NOK 41,964,982 since its inception.

Ambassadors Tom Stiansen and Jorun Stiansen are also very pleased with the contributions from the Postcode Lottery's participants.

- Many of the winners we talk to tell on lottery tickets just to support the good programs. It's fun to see at this commitment gives effect, and at the amounts to SOS and WWF continue to do.

Jorun Stiansen continues:

- This is, to put it mildly, a thankful task. We get to meet nice winners from all over Norway every month, and it is amazing to see what the ticket buyers have contributed in such a short time.

Wants to support more organizations

Since 2017, five new lotteries have been licensed by the Norwegian Lotteries Authority to operate in Norway, with the proviso that humanitarian organizations must receive at least 50 per cent of the profits after deducting winnings. The postcode lottery runs a lottery in Norway with the license of WWF and SOS Children's Villages. The new lotteries are also covered by an annual turnover ceiling of NOK 300 million.

Roger Magnergård, Head of Communications at the Norwegian Postcode Lottery, says that the Postcode Lottery is already well on its way to the roof, at the same time as they want to support even more organizations. He believes that merging licenses can be an interesting opportunity.

- We will definitely take a closer look at the possibility of operating under several licenses. Because even though it is challenging to be new in the Norwegian lottery landscape, we are one of the few operators who have managed to establish ourselves. With a profit of NOK 42 million in just two years, we are sure that other licensees will also benefit from having us on the team.

Magnergård uses the Swedish sister lottery as an example of the Postcode Lottery's efficiency:

- This year, the Swedish Postcode Lottery distributed a billion kroner to 57 non-profit organizations, and it is clear we have a dream of distributing similar sums in Norway. This should be possible, but not under the license we have today. We therefore hope that the Ministry of Culture will open up to allow us to support even more, says Magnergård.

The Swedish Postcode Lottery has been selling tickets in Sweden since 2005 and has around one million monthly participants by 2020.

The world's second largest private donor

The postcode lottery started in the Netherlands in 1989 and is today the world's second largest private donor to non-profit organizations. In addition to Norway, the lottery is available in the Netherlands, the United Kingdom, Germany and Sweden. In total, the Postcode Lotteries have given over NOK 100 billion to non-profit organizations that make a difference in Norway and in the rest of the world.

Common to the lotteries is the vision that the world will be a better place with strong non-profit organizations. At the same time, the Postcode Lottery is a fun method for raising money for the important work that the organizations perform.

Contact:

Audun Bringsvor + 47 900 71 826