Generelle vilkår

Her finner du de generelle vilkårene for deltakelse i Postkodelotteriet.
Vilkårene gjelder fra 10. mai 2024 og inntil de erstattes av nye vilkår.
Du kan også laste ned våre generelle vilkår som en pdf-fil. Pdf, 131 kB.
 1. GENERELT
  1. Stiftelsen SOS-barnebyer Norge (org.nr. 947 571 958) og Stiftelsen WWF Verdens Naturfond (org.nr. 952 330 071) har tillatelse fra Lotteri- og stiftelsestilsynet til å avholde lotteri med Norsk Postkodelotteri AS (org. nr. 893 757 422) som operatør. I disse vilkårene som regulerer din deltakelse i Postkodelotteriet, omtales Norsk Postkodelotteri AS som "Lotteriansvarlig".
  2. De til enhver tid gjeldende vilkår samt vår personvernerklæring, er tilgjengelige på postkodelotteriet.no og kan bestilles fra kundeservice på telefon 955 10 000 eller e-post kundeservice@postkodelotteriet.no. Lotteriansvarlig forbeholder seg retten til å endre vilkårene innenfor de rammer lotteritillatelsen og lovgivningen setter. Ved større endringer vil deltakeren informeres på forhånd. Eventuelle endringer trer i kraft tidligst siste kalender­dag i måneden etter at de endrede vilkårene er gjort tilgjengelige på postkodelotteriet.no.
  3. Postkodelotteriet er et lotteri hvor loddkjøperen spiller med sitt postnummer, sin postkode og sitt loddnummer ("Postkodelotteriet"). Vinnersjansen i Postkodelotteriet avhenger av antall solgte lodd totalt og innenfor et gitt geografisk område. Deltakelse i Postkodelotteriet skjer gjennom abonnement hvor loddene fornyes automatisk for hver ny spilleomgang. En postkode består av fire siffer for postnummeret samt to bokstaver som angir en gate, en vei eller et område innenfor postnummeret. Postkoden fremgår alltid av loddnummeret.
  4. I forbindelse med deltakelse i Postkodelotteriet vil Lotteriansvarlig samle inn og behandle personopplysninger om deltakeren. Informasjon om hvordan Lotteriansvarlig behandler personopplysningene, beskrives i personvern­erklæringen som finnes på postkodelotteriet.no eller ved å kontakte kundeservice.
  5. Ved å betale innsats for deltakelse bekrefter deltakeren å ha lest, forstått og akseptert disse generelle vilkårene samt vår personvernerklæring.

 2. VILKÅR FOR DELTAKELSE
  1. Enhver fysisk person som er (i) folkeregistrert i Norge med en gateadresse, (ii) er fylt 18 år, (iii) ikke er satt under vergemål jf. vergemålsloven § 2 og (iv) ikke er satt under konkurs­behandling, kan delta i Postkodelotteriet. Deltakeren er ansvarlig for å påse at vilkårene for deltakelse er oppfylt. Deltakelse forutsetter også at Lotteriansvarlig finner deltakerens navn og adresse med gyldig gatenavn og husnummer i Folkeregisteret eller tilsvarende register som Lotteriansvarlig benytter.
  2. Dersom særskilte grunner foreligger, som for eksempel at Lotteriansvarlig mistenker at deltakeren har brutt de generelle vilkårene eller på annen måte unnlatt å oppfylle sine plikter, eller at det er påkrevd av andre årsaker, har Lotteriansvarlig ensidig rett til å nekte vedkommende fortsatt deltakelse i Postkodelotteriet.
  3. Påmelding til Postkodelotteriet skjer ved å tegne et abonnement via Postkodelotteriets nettsider, svarkupong, telefon eller øvrige måter Lotteriansvarlig gjør tilgjengelig. Når Lotteriansvarlig har mottatt en påmelding, vil Lotteriansvarlig tildele det antall loddnummer som er angitt i bestillingen (jf. vilkårenes avsnitt 3). Deltakeren kan delta med ett eller flere lodd, men ikke mer enn maksimalt 20 lodd.
  4. Ved at deltakeren betaler innsatsen, vil vedkommende delta i den påfølgende spille­omgangen i Postkodelotteriet med sine tildelte loddnummer (jf. vilkårenes avsnitt 4). Første gang deltakeren betaler innsatsen, det vil si når deltakeren blir med i lotteriet første gang, mottar deltakeren kvittering for sin deltakelse i form av et velkomstbrev eller tilsvarende.

 3. LODDNUMMER
  1. Hver deltaker tildeles individuelle loddnummer. Loddnummeret er normalt basert på den gateadresse og det postnummeret hvor deltakeren er folkeregistrert ved betaling av innsats forut for den enkelte spilleomgang (jf. vilkårenes avsnitt 4).
  2. En postkode består av fire siffer for postnummeret samt to bokstaver som angir en gate, en vei eller et område innenfor postnummeret. Loddnummeret består av deltakerens postkode samt tre siffer som gjør loddnummeret unikt. Det er loddnummeret som til enhver tid er registrert på deltakeren og som deltakeren har ervervet ved å betale innsatsen forut for den enkelte spilleomgang, som har rett til å delta i trekningen.
  3. Dersom deltakeren flytter fra den adressen som loddnummeret er tilknyttet, vil deltakeren få tildelt nye loddnummer basert på den nye adressen. Deltakeren skal selv melde adresse­endring ved flytting. Om Lotteriansvarlig blir gjort oppmerksom på en adresseendring, for eksempel gjennom automatisk adresseoppdatering, har Lotteriansvarlig likevel rett til å tildele nye loddnummer basert på den nye adressen.
  4. Dersom deltakerens gateadresse eller postnummer endres av Posten, vil Lotteriansvarlig tildele deltakeren et nytt loddnummer basert på den nye postadressen. Denne bestemmelsen innebærer likevel ikke noe ansvar for Lotteriansvarlig til å holde deltakerens adresse oppdatert.
  5. Av og til vil det være nødvendig for Lotteriansvarlig å gjøre endringer i inndelingen av postkoder, for eksempel ved overtegning innenfor en gitt postkode eller ved behov for omstrukturering på nasjonalt, regionalt eller lokalt nivå. I slike tilfeller har Lotteriansvarlig rett til å tildele nye loddnummer til deltakerne som omfattes av endringen.
  6. Ved tildeling av nytt loddnummer, skal alltid deltakeren informeres. Det skal fremgå av informasjonen hvilken spilleomgang det nye loddnummeret gjelder fra. Eventuelle opptjente kjempepoeng overføres til deltakerens nye loddnummer.

 4. INNSATS
  1. En innsats utgjør 200 kroner per lodd. Innsatsen betales forskuddsvis og utgjør betaling for å delta i én spilleomgang i Postkodelotteriet med ett loddnummer.
  2. For at et lodd skal delta i trekningen, må innsatsen være mottatt av Lotteriansvarlig senest på forfallsdagen for den enkelte spilleomgang. Dersom deltakerens innsats – uansett årsak – ikke er mottatt innen fristen, deltar loddet ikke i den aktuelle spilleomgangen. I stedet vil beløpet bli godskrevet neste spilleomgang.
  3. Ved betaling med fast betalingsavtale (AvtaleGiro, Vipps, kortbetaling eller tilsvarende) kan innsatsen fra deltakeren tidligst belastes den første bankdagen i kalendermåneden som forfallsdagen faller på. Dersom betalingen ikke kan gjennomføres, kan Lotteriansvarlig foreta ytterligere forsøk på å belaste bankkort, bankkonto eller tilsvarende inntil innsatsen er betalt fullt ut, dog ikke senere enn siste bankdag i kalendermåneden som forfallsdagen faller på.
  4. Deltakeren kan ikke annullere spill etter at betaling er gjennomført.
  5. Dersom deltakeren ikke inngår en fast betalingsavtale, eller dersom en slik fast betalings­avtale avsluttes av deltakeren, vil Lotteriansvarlig sende faktura for betaling av innsats for påfølgende spilleomgang. Lotteriansvarlig forbeholder seg retten til å legge til et fakturagebyr for papirfaktura.

 5. TREKNINGER
  1. Trekning av loddnummer eller postkode gjennomføres i samsvar med den til enhver tid gjeldende gevinstplan. Gevinstplanen er tilgjengelig på postkodelotteriet.no og kan også bestilles fra kundeservice.
  2. Betaling av innsats gir deltakeren rett til deltakelse i alle trekninger i gjeldende spilleomgang. Hvilke datoer som er omfattet av den enkelte spilleomgang, finnes på postkodelotteriet.no eller ved å kontakte kundeservice.
  3. Hver trekning foregår enten ved at Lotteriansvarlig trekker en postkode blant alle postkoder med aktive lodd, eller at det trekkes ett lodd blant alle aktive lodd og at dette loddet deretter bestemmer vinnende postkode og vinnende postnummer. På denne måten sikres det at det alltid vil være minst én vinner i hver trekning. Hvordan den enkelte gevinst trekkes, fremgår alltid på postkodelotteriet.no.
  4. I en spilleomgang med kjempegevinst, kan fordelingen av gevinsten være avhengig av antall kjempepoeng deltakeren har opptjent i løpet av året. Hver spilleomgang et lodd deltar i lotteriet, opptjenes 10 kjempepoeng. Jo flere kjempepoeng et lodd i den vinnende postkoden eller det vinnende postnummeret har, jo større blir loddets andel av gevinsten. Kjempe­poengene nullstilles alltid i begynnelsen av hvert nye år, hvorpå en ny opptjening starter.
  5. Av og til gjennomfører Lotteriansvarlig spesialtrekninger med tilleggsgevinster eller andre trekningsmekanismer. I slike tilfeller vil det alltid fremgå av gevinstplanen eller informasjon knyttet til den enkelte spesialtrekning, hvordan trekningen gjennomføres.
 6. GEVINST
  1. En deltaker som oppfyller vilkårene for deltakelse i Postkodelotteriet på treknings­tidspunktet, og som i samsvar med den Lotteriansvarliges deltakerregister er innehaver av vinnende loddnummer, har rett til å motta gevinsten. Gevinst vil normalt bli utbetalt eller utsendt innen fire uker fra offentliggjøring av den enkelte gevinst.
  2. Kontantgevinster utbetales til den bankkonto deltakeren har registrert hos Lotteriansvarlig. Dersom deltakeren ikke har registrert utbetalingskonto, kan gevinsten i stedet utbetales via utbetalingsanvisning, utbetaling til bankkort eller lignende.
  3. Varegevinster distribueres i samsvar med leveringsbetingelser fra den aktuelle leverandøren, normalt gjennom postforsendelse. Om ikke annet er avtalt eller fremkommer av betingelsene for den enkelte trekning, leveres gevinsten til den adresse deltakeren har registrert hos lotteriet.
  4. Dersom en gevinst ikke innløses innen angitt tid, ikke hentes hos Posten, ikke tas mot fra distributør eller av lignende årsaker blir returnert til Lotteriansvarlig, er det den enkelte vinners ansvar å selv kontakte Lotteriansvarlig for å gi beskjed om hvordan gevinsten skal utbetales eller sendes. Gevinsten må alltid innløses innen 12 måneder fra tidspunktet for offentliggjøring av gevinsten på postkodelotteriet.no. Gevinster som ikke er tatt mot eller innløst innen fristen, tilfaller Postkodelotteriet.
  5. Lotteriansvarlig gjennomfører gevinstovervåkning og gevinstkontroll for deltakerne, og vinnerne får alltid beskjed om gevinsten såfremt riktig kontaktinformasjon er registrert. I tillegg publiserer Lotteriansvarlig vinnende postnummer og postkoder, samt gevinster knyttet til disse, på postkodelotteriet.no.
  6. Pengespillforskriften fastsetter maksimal gevinst per lodd til 2 millioner kroner per trekning. Dersom alle lodd i en postkode har oppnådd maksimalt gevinstbeløp, vil det overskytende beløpet overføres til gevinstpotten for postnummeret. Dersom alle lodd i postnummeret også oppnår maksimalt gevinstbeløp, vil Lotteriansvarlig gjennomføre en ny trekning med det gjenstående beløpet som gevinst.

 7. AVSLUTNING AV ABONNEMENT
  1. En deltaker har når som helst rett til å melde fra til Lotteriansvarlig at vedkommende ønsker å avslutte sin deltakelse i Postkodelotteriet. Ved oppsigelse av et abonnement opphører deltakelsen ved utløpet av den spilleomgang som abonnementet er betalt for.
  2. Tilbakebetaling av innsats finner ikke sted, med unntak av de tilfeller som er nevnt i 7.3. nedenfor. Oppsigelse kan gjøres på Mine sider eller ved å kontakte den Lotteriansvarliges kundeservice på telefon 955 10 000.
  3. Dersom deltakeren unnlater å betale innsats i to eller flere spilleomganger, kan deltakeren miste retten til sitt loddnummer. Dersom deltakeren senere ønsker å delta i Postkodelotteriet, må deltakeren tegne nytt abonnement.
  4. Ved en deltakers dødsfall, har Lotteriansvarlig rett til, så snart Lotteriansvarlig underrettes om dødsfallet, å avslutte abonnementet og tilbakebetale innsatser som enda ikke er benyttet.

 8. ANSVARSBEGRENSNING
  1. Lotteriansvarlig er kun ansvarlig for feil som oppstår som følge av forsett eller grov uaktsomhet utvist av Lotteriansvarlig. Den Lotteriansvarliges ansvar er begrenset til et beløp tilsvarende deltakerens innsats i den trekningen hvor feilen har oppstått. Det kan ikke rettes krav mot Lotteriansvarlig for tap eller skader utover det som er beskrevet i disse generelle vilkår. Lotteriansvarlig er ikke ansvarlig for deltakerens indirekte tap.
  2. Lotteriansvarlig er unntatt ansvar for unnlatelse av å ha utført sine plikter i samsvar med de generelle vilkår såfremt og i den utstrekning unnlatelsen springer ut av forhold som ligger utenfor den Lotteriansvarliges kontroll og som Lotteriansvarlig ikke med rimelighet kan forutse og/eller overvinne og som hindrer Lotteriansvarlig fra å oppfylle sine plikter. Dette gjelder for eksempel ved krig, krigshandling, avgjørelser fra offentlig myndighet, endring i lov og forskrift, arbeidskonflikter, sykdom hos nøkkelpersoner og tilsvarende force majeure-forhold.
  3. Lotteriansvarlig har rett til å benytte underleverandører for å oppfylle sine plikter overfor deltakeren. Lotteriansvarlig har ingen ansvar for eventuelle mangler eller forsinkelser ved ekstern håndtering, som for eksempel bank-, post eller AvtaleGiro-håndtering.

 9. KLAGE
  1. Klage eller krav fra deltakeren som gjelder feilaktig eller manglende gevinstutdeling eller lignende forhold, skal være Lotteriansvarlig i hende senest innen tre måneder etter offentliggjøring av trekningsresultatet på postkodelotteriet.no. Klage eller krav som fremsettes på et senere tidspunkt, kan ikke gjøres gjeldende, og eventuelle omtvistede midler tilfaller Postkodelotteriet.
  2. En klage kan avvises dersom deltakeren ikke gir tilstrekkelige opplysninger til å behandle klagen, eller dersom den er innkommet til Lotteriansvarlig senere enn tre måneder etter offentliggjøring av trekningsresultatet.

 10. TILSYN OG KONTROLL
  1. Etter Lov om pengespill § 24 er det Lotteritilsynet som fører tilsyn med at lotteriet gjennomføres i samsvar med krav fastsatt i eller med hjemmel i loven. Lotteritilsynet kan kontaktes på telefon 57 82 80 00, e-post postmottak@lottstift.no eller per brev til Lotteri- og stiftelsestilsynet, Postboks 800, 6805 Førde. 

Ønsker du å sende oss en klage, kan den sendes til Postkodelotteriet, Postboks 6784 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Om klagen handler om en gevinst, skal den være oss i hende senest tre måneder etter offentliggjøring av trekningsresultatet. Du kan også henvende deg til Lotteritilsynet som har tilsynsansvar med Postkodelotteriet eller søke bistand fra Forbrukerrådet. Dersom en tvist ikke lar seg løse gjennom disse kanalene, kan partene bringe den inn for de alminnelige domstoler.

Nedlasting: Generelle vilkår for deltakelse i Postkodelotteriet Pdf, 131 kB.
Les også: Personvernerklæring for Postkodelotteriet